Perfect KeyLogger 1.68 – Công Cụ Ăn Cắp Mật Khẩu Máy Tính

Bạn là một người dùng máy tính và chúa ghét các phần mềm ăn cắp mật khẩu máy tính như Perfect KeyLogger. Nhưng đây là lại một phần mềm có lợi ở một mặt nào...